ลบ แก้ไข

อุตสาหกรรมเหนือชั้นในเออีซี

 


 

     ผลการศึกษาการประเมินความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมหลักของไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของกระทรวงพาณิชย์ที่ได้มีการศึกษาสินค้าอุตสาหกรรมใน 9 อุตสาหกรรมได้แก่

1) อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
2) อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
3) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
4) อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
5) อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์
6) อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และพลาสติก
7) อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
8) อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และ
9) อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง

     เมื่อเทียบกับตลาดอาเซียนในภาพรวม ไทยครองอันดับแรก 5 อุตสาหกรรม คือ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง อันดับ 2 คือ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์อันดับ 3  คือ อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ และอุตสาหกรรมเคมีและพลาสติก อันดับ 4 คือ อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์แต่หากคํานวณขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยเทียบกับอาเซียน เมื่อประเมินจากปัจจัยต่างๆ เช่น ภาพรวมอุตสาหกรรม ความสามารถในการแข่งขัน ความสามารถผู้ประกอบการ ปัจจัยการผลิต อุตสาหกรรมสนับสนุน อุปสงค์ภายในประเทศ และการส่งเสริมจากภาครัฐพบว่า อันดับ 1 มีอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ และอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง อันดับ2 มีอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และพลาสติกอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์อันดับ 3 มีอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มน่าจะเป็นไกด์ไลน์ให้ธุรกิจได้ประเมินตนเองว่าหลังเออีซีแล้ว ควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเป็นธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมใดได้บ้าง และอะไรควรถอย เพราะประเมินกันแล้ว ภายใน 3 ปีหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะเป็นช่วงวัดความอยู่รอดของธุรกิจว่าธุรกิจรายใดล้มหายและธุรกิจใดเกิดใหม่แต่ที่แน่ๆ ธุรกิจนั้นจะอยู่รอดในทศวรรษหน้า ต้องคํานึง 3 เรื่อง คือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การสร้างอุตสาหกรรมสีเขียว และการพึ่งพาเครื่องจักรแทนแรงงานมนุษย์

ขอบคุณที่มา : มติชน 


 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 3,361 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean