รับรองร่างปฏิญญาบาหลีสำหรับประชุม World Culture Forum ครั้งที่ 2 ณ เมืองบาหลี อินโดนีเซีย

รับรองร่างปฏิญญาบาหลีสำห
 

ร่างปฏิญญาบาหลี มีสาระสำคัญที่มุ่งเน้นการส่งเสริมบทบาทของวัฒนธรรมในการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสงวนรักษาความหลากหลายทางวัฒนธรรมสอดคล้องกับวาระพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 โดยเน้นย้ำถึงการตอบสนองทางนโยบายต่อประเด็นทางวัฒนธรรมซึ่งจะสามารถส่งผลต่อผลลัพธ์การพัฒนาที่เป็นธรรม ครอบคลุมยั่งยืน และดียิ่งขึ้น

อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 17 ตุลาคม 2559
พิมพ์หน้านี้