สำรวจและออกแบบมอเตอร์เวย์ สายอำเภอหาดใหญ่ - ชายแดนไทย – มาเลเซีย

สำรวจและออกแบบมอเตอร์เวย
 

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม โดยสำนักสำรวจและออกแบบ ได้ดำเนินโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หรือมอเตอร์เวย์ สายอำเภอหาดใหญ่ - ชายแดนไทย - มาเลเซีย (ตอน 2) เพื่อสรุปผลการศึกษางานสำรวจและออกแบบของโครงการฯ และผลการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายอำเภอหาดใหญ่ - ชายแดนไทย - มาเลเซีย เป็นส่วนหนึ่ง ของแผนแม่บทการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ซึ่งเป็นโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

อ่านต่อ ASEAN Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 31 มีนาคม 2559
พิมพ์หน้านี้